+31 (0)6 1328 5298 | info(at)select4jobs.nl

Algemene Voorwaarden

Goed afgesproken

AVW

Onze Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Select4Jobs ( Opdrachtnemer ). Het adres van het Hoofdkantoor van Select4Jobs is Eem 24, 3891 CS Zeewolde, met het KvK-nummer 66321352.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@select4jobs.nl, +31 (0)6 13285298 of per post: Select4Jobs, Eem 24, 3891 CS Zeewolde.

Select4Jobs heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen. De Algemene Voorwaarden bestaat uit 8 pagina’s.

Artikel 1 – Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en u ( Opdrachtgever ). Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op http://select4jobs.nl/algemene-voorwaarden/.
Opdrachtnemer levert de volgende diensten: Personeelsdiensten (w.o. Uitzenden, Detacheren, Werving & Selectie, ZZP-bemiddeling, Advies en Coaching), hierna te noemen Diensten. Ten aanzien van de uitvoering van alle Diensten door Opdrachtnemer, geldt uitsluitend een inspanningsverplichting.

Artikel 2 – Totstandkoming opdracht
De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
2. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 4 – Prijs
1. Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
2. De prijzen of tarieven zijn exclusief eventuele onkosten van Opdrachtnemer en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 5 – Betaling en incassokosten
1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtnemer zal uren wekelijks factureren, de bemiddelingsfee direct of in één of meerdere termijn facturen en abonnementen maandelijks factureren.
2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
2. Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;
3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
4. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer. Bij een factuurbedrag tot € 267,00 zullen deze kosten € 40,00 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
1. 15% over de eerste €2500;
2. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
3. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
4. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
5. 0,5% over het overige deel.

Artikel 6 – Uitvoeringstermijn
1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Opdrachtnemer de werkzaamheden moet afronden (de uitvoeringstermijn) pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Opdrachtnemer.
2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Opdrachtnemer. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Opdrachtnemer de opdracht ook niet uitvoert binnen een door hem opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Artikel 7 – Derden
Opdrachtnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 8 – Uitvoering opdracht
1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Opdrachtnemer mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
3. Als Opdrachtnemer de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk zijn voor om de opdracht uit te voeren.
5. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
6. Indien de uitvoering van de overeenkomst (gedeeltelijk) ten kantore van opdrachtgever dient te worden uitgevoerd, zal opdrachtgever aan Opdrachtnemer de benodigde werkruimte en materialen ter beschikking stellen.

Artikel 9 – Wijziging opdracht
1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
2. Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Opdrachtnemer zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
3. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 10 – Opschorting, ontbinding
1. Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
3. Opdrachtnemer mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 11 – Tussentijdse opzegging
1. Als Opdrachtnemer de opdracht tussentijds opzegt, zal Opdrachtnemer zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt
5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 12 – Overmacht
1. Opdrachtnemer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
2. Opdrachtnemer kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden dan mogen beide partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze tot schadevergoeding verplicht zijn.
3. Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud
1. Alles dat Opdrachtnemer levert, blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Opdrachtnemer veilig te stellen.
3. Als Opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Opdrachtnemer deze terug kan nemen.

Artikel 14 – Garanties
1. Opdrachtnemer garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.
2. Dit geldt niet als een gebrek ontstaat aan het geleverde doordat Opdrachtgever het onjuist of als het gebrek ontstaat door omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen.

Artikel 15 – Klachten
1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.
2. Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer, die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van € 5.000,00.
4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van de bemiddeling van een ZZP-er/Freelancer voor een opdracht bij Opdrachtgever of schade die is ontstaan bij de uitvoering van de opdracht door die ZZP-er/Freelancer. Opdrachtgever dient zich te wenden tot de ZZP-er/Freelancer, waarmee zij een overeenkomst tot opdracht (modelovereenkomst) heeft.

Artikel 17 – Verjaringstermijn
De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Opdrachtnemer is één jaar.

Artikel 18 – Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
2. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 19 – Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

Artikel 20 – Geheimhouding
1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Opdrachtnemer alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
2. Opdrachtnemer zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 21 – Informatieverstrekking, zorgvuldigheid en gebruik van persoonsgegevens
1. Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzichten en conform de normen van goed vakmanschap. Opdrachtnemer mag er daarbij vanuit gaan dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf verstrekken of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn.
2. Opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door Opdrachtnemer is voorgedragen, en de met deze voordracht verstrekte informatie. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens van kandidaten vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden doorgegeven.
3. Opdrachtgever is gehouden om de door Opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
4. Opdrachtgever garandeert dat de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkenen, zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, niet onrechtmatig is en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van anderen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en haar vertegenwoordigers tegen alle aanspraken die hierop betrekking hebben, zoals o.a. boetes opgelegd door autoriteiten, schadevergoedingen, vorderingen, etc.

Artikel 22 – Werving & Selectie
1. Werving & selectie is de opdracht waarbij Opdrachtnemer ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een Opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze mondeling of schriftelijk bij Opdrachtgever voorstelt. Van een succesvolle vervulling van een werving & selectieopdracht is sprake indien een door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert (of anderszins te werk wordt gesteld).
2. Een werving en selectieopdracht eindigt op het moment dat opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert of door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen maximale duur van de opdracht.
3. De wijze waarop de werving & selectieopdracht door Opdrachtnemer wordt uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking heeft, de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en eventuele overige voorwaarden en verplichtingen worden in een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever bevestigd.

Artikel 23 – Verplichtingen partijen inzake werving en selectieopdracht
1. Indien Opdrachtgever een door Opdrachtnemer aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van Opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na de aanbieding/voordracht met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is Opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig het gestelde in artikel 24 van deze algemene voorwaarden.
2. Opdrachtgever zal op geen enkele wijze gegevens over kandidaten aan derden doorgeven of kandidaten aan derden voorstellen. In het geval Opdrachtgever zich niet houdt aan het in dit lid bepaalde dan is Opdrachtgever, overeenkomstig artikel 24 van deze voorwaarden, gehouden tot directe betaling van de bemiddelingsfee.

Artikel 24 – Vergoedingen werving en selectieopdracht
1. De hoogte van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bemiddelingsfee wordt afhankelijk van de soort werving- en selectieopdracht vastgesteld. Enerzijds wordt er gewerkt op basis van een exclusieve opdracht, waaronder wordt verstaan dat aan Opdrachtnemer voor een bepaalde periode exclusiviteit wordt verleend om een kandidaat te werven en selecteren voor opdrachtgever. De andere mogelijkheid is dat er gewerkt wordt op basis van “no cure, no pay” waarbij alleen honorarium verschuldigd is in geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan ondertekening van het arbeidscontract van de door Opdrachtnemer aangedragen kandidaat.
2. De hoogte van de bemiddelingsfee is vermeld in de opdrachtbevestiging.
3. De kosten voor werving, zoals maar niet beperkt tot advertentiekosten en de kosten van analyses & assessments, zullen apart door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht en maken derhalve geen onderdeel uit van de bemiddelingsfee. Kosten voor het inzetten van wervingsmiddelen zullen door Opdrachtnemer slechts worden gemaakt na goedkeuring van Opdrachtgever. In dat geval zijn dergelijke wervingskosten te allen tijde verschuldigd door Opdrachtgever.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd uitvoering van een exclusieve opdracht, zoals bedoeld in Artikel 24 lid1, afhankelijk te stellen van (gedeeltelijke) vooruitbetaling.

Artikel 25 – Intrekking, Wijziging en Boetebeding werving en selectieopdracht met exclusiviteit
1. Indien Opdrachtgever de werving en selectieopdracht intrekt of beëindigt, voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, is Opdrachtnemer gerechtigd Opdrachtgever alle door haar gemaakte kosten in rekening te brengen, inclusief de gemaakte wervingskosten.
2. Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is eveneens van toepassing indien opdrachtgever elementen uit de werving en selectieopdracht zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van Opdrachtnemer sprake is van een nieuwe opdracht, voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken.
3. Indien Opdrachtgever exclusiviteit voor een opdracht aan Opdrachtnemer heeft verstrekt en Opdrachtgever deze exclusieve periode schendt door met een derde partij in zee te gaan voor uitvoering van dezelfde opdracht, dan is Opdrachtgever een per direct opeisbare boete verschuldigd aan Opdrachtnemer van € 10.000,00. Tevens is Opdrachtnemer terstond niet meer gehouden tot uitvoering van de opdracht.

Artikel 26 – Aansprakelijkheid inzake werving en selectieopdracht
1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze en aanstelling van een kandidaat.
2. Opdrachtnemer is derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk indien de kandidaat niet aan de vereisten en/of verwachtingen van opdrachtgever blijkt te voldoen, dan wel indien opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan.
3. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of verliezen – waaronder gevolgschade – die de Opdrachtgever of derden mochten lijden door handelen en/of nalaten van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met betreffende kandidaat.
4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van Opdrachtnemer samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

Artikel 27 – Garantieregeling inzake werving en selectieopdrachten
1. Indien een door Opdrachtnemer bemiddelde kandidaat binnen de door de wet gestelde proeftijd niet meer bij opdrachtgever in dienst is, zal Opdrachtnemer eenmalig de werving- en selectieprocedure opnieuw en kosteloos uitvoeren voor hetzelfde functieprofiel of Opdrachtgever kwijten van nog verdere (termijn-)betalingen betreffen deze opdracht. De keuze is geheel aan Opdrachtnemer. De kosten voor het inzetten van in overleg noodzakelijk geachte middelen (Artikel 24, lid 3) zullen door opdrachtgever opnieuw moeten worden voldaan. De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij Opdrachtgever door oorzaken die te maken kunnen hebben met functie-inhoud, reorganisaties, fusies en overnames, surseance of faillissement van opdrachtgever.
2. Indien Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel gebruik wenst te maken, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer binnen veertien (14) dagen na beëindiging van het dienstverband met betreffende kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen.
3. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing indien Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.

Artikel 28 – Uitzenden, Detacheren en ZZP-bemiddeling
Opdrachtnemer maakt voor het uitzenden, detacheren en zzp-bemiddeling van personeel gebruik van een backoffice service provider voor het uitvoeren van backofficediensten. Deze diensten worden door de backoffice service provider uitgevoerd en zij treden op als juridisch werkgever van de uitzendkracht of gedetacheerde. Opdrachtnemer treedt hierbij op als tussenpersoon. De Algemene Voorwaarden van de backoffice service provider zijn op deze diensten van toepassing en worden door de backoffice service provider van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter hand gesteld. Opdrachtnemer en de backoffice service provider hanteren de NBBU CAO. Bij bemiddeling van ZZP-ers treedt Opdrachtnemer slechts op als tussenpersoon en wordt een overeenkomst tot opdracht (modelovereenkomst) aangegaan direct tussen de ZZP-er, die de opdracht gaat uitvoeren, en de Opdrachtgever.

Artikel 29 – Nietigheid
Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 30 – Strijdige clausule
In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst, waaronder inbegrepen de opdrachtbevestiging, tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 31 – Toepasselijk recht
Nederlands recht.

Artikel 32 – Bevoegde rechter
Rechtbank Midden-Nederland.

Versie datum: 01-07-2021

Share This